Współpraca przedszkola z rodzicami

Współpraca przedszkola z rodzicami, pełna wzajemnego szacunku daje szanse prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego dziecka. Wspólne oddziaływania wychowawcze domu i przedszkola umożliwiają spełnienie oczekiwań dziecka, pomagają w dążeniach, sprzyjają rozwojowi nowych umiejętności i form działania. Współpraca taka stwarza optymalne warunki do rozwoju dziecka.

„Mając tę świadomość musimy dążyć do tego, by interakcje nauczyciel – rodzice, dom – przedszkole były wielopłaszczyznowe i ciągłe. Sprawny przebieg informacji stanowi również podstawę zaangażowania rodziców w życie przedszkola, zachęca do współpracy, pomocy w organizowaniu atrakcyjnych imprez, wycieczek dla dzieci i prac na rzecz przedszkola.”[1]


[1] Z. Styś „Jeszcze o współpracy rodziców i nauczycieli.” Wychowanie w przedszkolu. 1993 Nr 4 s. 245