Przypisy

 

[1] J. Miąso, Historia wychowania – wiek XX, PWN, Warszawa 1984, s. 257;

 

[2] tamże s. 257;

 

[3] tamże s. 257;

 

[4] Tamże s. 259/260;

 

[5] Tamże s. 260;

 

[6] Tamże s. 262;

 

[7] Ludwik Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Wyd. pierwsze PZWS, Warszawa 1963, s. 168;

 

[8] H Spencer, O wychowaniu umysłowym, moralnym i fizycznym. Przekład M. Siemiradzki, Wydanie 2, Warszawa 1880, s. 12;

 

[9] L. Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, PZWS, Warszawa 1963, s. 57;

 

[10] J. Miąso, op. cit.: s. 268;

 

[11] A. Dryjski, Zagadnienia seksualizmu dziecka i młodzieży szkolnej. Biologia. Psychologia, Pedagogika, Warszawa 1934, s. 347;

 

[12] L. Chmaj, op. cit.: s. 113;

 

[13] J. Miąso, op. cit.: s. 270;

 

[14] L. Chmaj, op. cit.: s. 297;

 

[15] W. Dilthey – Gesammelte Schriften. Band V und XI. Die Geistige Welt. Einleitung in die Philosophie des Lebens. Leipzig 1934, s. 180;

 

[16] M. Przetacznik – Gierowska, A. Wyszyñska, Stefan Szuman 1889 – 1989. W stulecie urodzin, Kraków 1990, s. 4;

 

[17] W. Okoñ, Wizerunki sławnych pedagogów polskich, WSiP, Warszawa 1993;

 

[18] W. Szewczuk, Stefan Szuman – szkic do portretu w: Rozwój i wychowanie, Praca zbiorowa, Warszawa 1963, s. 7;

 

[19] S. Szuman, Rola działania w rozwoju umysłowym małego dziecka, Wrocław 1955, s. 16;

 

[20] W. Okoñ, Wizerunki sławnych pedagogów polskich, Warszawa 1993, W.S i P, s. 351-358;

 

[21] W. Zaczyñski, Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1968 PZWS, s. 12;

 

[22] W. Zaczyñski, op. cit., s. 26;

 

[23] W. Zaczyñski, Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1968, s. 15;

 

[24] T. Pilch, Zasady badañ pedagogicznych, Wrocław 1977, Ossolineum, s. 115;

 

[25] W. Okoñ, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1975, PWN, s. 170;

 

[26] S. Nowak, Metody badañ socjologicznych – wybór tekstów, Warszawa 1965, PWN, s. 13 – 14;

 

[27] T. Tomaszewski, Wstęp do psychologii, Warszawa 1969, PWN, s. 26;

 

[28] W. Zaczyñski, Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1965, s. 18;

 

[29] A. Kamiñski, Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej w: R. Wroczyñski, T. Pilch (red) Metodologia pedagogiki społecznej, Wrocław 1974, Ossolineum,s. 54-55;

 

[30] T. Kotarbiñski, Próba zastosowania pewnych pojęć prakseologi do metodologii pracy umysłowej, Wybór pism, T. I, Warszawa 1957, PWN, s. 667;

 

[31] A. Kamiñski, Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej, Studia Pedagogiczne 1970, T. XIX, s. 37;

 

[32] S. Szuman, Metody psychologii pedagogicznej, Warszawa 1934, s. 3;

 

[33] Tamże, s. 3;

 

[34] Tamże, s. 4;

 

[35] Wł. Zaczyñski, Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1968, PZWS, rozdz. I, Wstêp do badañ pedagogicznych;

 

[36] S. Szuman, Metody psychologii pedagogicznej, Waszawa 1934, s. 7;

 

[37] Tamże, s. 9;

 

[38] Tamże, s. 10;

 

[39] Tamże, s. 25;

 

[40] J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1976;

 

[41] S. Szuman, O naukowym poznaniu cech psychicznych rozwoju dzieci, „Nowa szko³a” 1956, s. 2;

 

[42] S. Szuman, Rola działania w rozwoju umysłowym małego dziecka, Wrocław 1955, s. 13;

 

[43] W. Okoñ, Wizerunki sławnych pedagogów polskich, Warszawa 1993, s. 363;

 

[44] S. Szuman, Dzieła wybrane, t. I, Warszawa 1985, s. 178;

 

[45] Tamże, s. 275;

 

[46] S. Szuman, Rozwój myślenia u dzieci w wieku szkolnym, Lwów – Warszawa 1938, s. 13;

 

[47] S. Szuman, Dzieła wybrane, t. II, Warszawa 1985, s. 160 – 161;

 

[48] S. Szuman, O czynnikach kształtujących psychikę dziecka w wieku szkolnym, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 1959 nr 4;

 

[49] S. Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1962, s. 9;

 

[50] Tamże, s. 9;

 

[51] W. Okoñ, Wizerunki sławnych pedagogów polskich, Warszawa 1993, s. 370;

 

[52] S. Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1962, s. 14;

 

[53] S. Szuman, Afirmacja życia, Lwów 1938, s. 3;

 

[54] Tamże, s. 4;

 

[55] Tamże, s. 5;

 

[56] Tamże, s. 6;

 

[57] Tamże, s. 7;

 

[58] Tamże, s. 8;

 

[59] Tamże, s. 9;

 

[60]   Tamże, s. 14;

 

[61] Tamże, s. 17;

 

[62] Tamże, s. 23;

 

[63] S. Szuman, Pojęcie wolności w wychowaniu jako temat obrad światowego Kongresu Pedagogicznego w Locarno, Szkoła Powszechna, z. 4, 1927, s. 282;

 

[64] Tamże, s. 283;

 

[65] Tamże, s. 283;

 

[66] Tamże, s. 292;

 

[67] W. Łukaszewski, Szanse rozwoju osobowoœci, Warszawa 1984, KiW, s. 23;

 

[68] B. Śliwerski, Edukacja alternatywna – dylematy teorii i praktyki, IMPULS, Kraków 1992, s. 12-13;

 

[69] B. Śliwerski, Edukacja w wolności, Kraków 1992, IMPULS, s. 11;

 

[70] Tamże, s. 98;

 

[71] S. Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1962, s. 9;

 

[72] W. Okoñ, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1984, s. 74;

 

[73] W. Tatarkiewicz, Historia filozofii t. II, Warszawa 1968, PWN, s. 196;

 

[74] Tamże, s. 248;

 

[75] W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. III, Warszawa 1968, PWN, s. 92;

 

[76] S. Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1962, PZWS, s. 15;

 

[77] Z. Słobodzian, Twórcza praca dziecka, Warszawa 1961, PZWS, s. 24;

 

[78] Program nauczania początkowego kl. I – III, Warszawa 1992, FREN, s. 93;

 

[79] J. Kujawiñski, Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas pocz¹tkowych, Warszawa 1990, WSiP, s. 162;

 

[80] S. Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1962, PZWS, s. 18;

 

[81] S. Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1969, s. 31;

 

[82] I. Wojnar, Perspektywy wychowawcze sztuki, Warszawa 1966, NK, s. 35;

 

[83] S. Kościelecki, Współczesna koncepcja wychowania plastycznego, Warszawa 1979, PWN, s. 41;

 

[84] W. Okoñ, Wizerunki sławnych pedagogów polskich, Warszawa 1993, WSiP, s. 366;

 

[85] W. Szewczuk, Stefan Szuman – szkic do portretu, Warszawa 1963, s. 11;

 

[86] S. Szuman, Ilustracje w książkach dla dzieci i młodzieży, Kraków 1951, s. 10;

 

[87] W. Okoñ, Wizerunki sławnych pedagogów polskich, Warszawa 1993, WSiP, s. 368

Reklamy
%d blogerów lubi to: