Przypisy

 

[1] J. Miąso, Historia wychowania – wiek XX, PWN, Warszawa 1984, s. 257;

 

[2] tamże s. 257;

 

[3] tamże s. 257;

 

[4] Tamże s. 259/260;

 

[5] Tamże s. 260;

 

[6] Tamże s. 262;

 

[7] Ludwik Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Wyd. pierwsze PZWS, Warszawa 1963, s. 168;

 

[8] H Spencer, O wychowaniu umysłowym, moralnym i fizycznym. Przekład M. Siemiradzki, Wydanie 2, Warszawa 1880, s. 12;

 

[9] L. Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, PZWS, Warszawa 1963, s. 57;

 

[10] J. Miąso, op. cit.: s. 268;

 

[11] A. Dryjski, Zagadnienia seksualizmu dziecka i młodzieży szkolnej. Biologia. Psychologia, Pedagogika, Warszawa 1934, s. 347;

 

[12] L. Chmaj, op. cit.: s. 113;

 

[13] J. Miąso, op. cit.: s. 270;

 

[14] L. Chmaj, op. cit.: s. 297;

 

[15] W. Dilthey – Gesammelte Schriften. Band V und XI. Die Geistige Welt. Einleitung in die Philosophie des Lebens. Leipzig 1934, s. 180;

 

[16] M. Przetacznik – Gierowska, A. Wyszyñska, Stefan Szuman 1889 – 1989. W stulecie urodzin, Kraków 1990, s. 4;

 

[17] W. Okoñ, Wizerunki sławnych pedagogów polskich, WSiP, Warszawa 1993;

 

[18] W. Szewczuk, Stefan Szuman – szkic do portretu w: Rozwój i wychowanie, Praca zbiorowa, Warszawa 1963, s. 7;

 

[19] S. Szuman, Rola działania w rozwoju umysłowym małego dziecka, Wrocław 1955, s. 16;

 

[20] W. Okoñ, Wizerunki sławnych pedagogów polskich, Warszawa 1993, W.S i P, s. 351-358;

 

[21] W. Zaczyñski, Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1968 PZWS, s. 12;

 

[22] W. Zaczyñski, op. cit., s. 26;

 

[23] W. Zaczyñski, Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1968, s. 15;

 

[24] T. Pilch, Zasady badañ pedagogicznych, Wrocław 1977, Ossolineum, s. 115;

 

[25] W. Okoñ, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1975, PWN, s. 170;

 

[26] S. Nowak, Metody badañ socjologicznych – wybór tekstów, Warszawa 1965, PWN, s. 13 – 14;

 

[27] T. Tomaszewski, Wstęp do psychologii, Warszawa 1969, PWN, s. 26;

 

[28] W. Zaczyñski, Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1965, s. 18;

 

[29] A. Kamiñski, Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej w: R. Wroczyñski, T. Pilch (red) Metodologia pedagogiki społecznej, Wrocław 1974, Ossolineum,s. 54-55;

 

[30] T. Kotarbiñski, Próba zastosowania pewnych pojęć prakseologi do metodologii pracy umysłowej, Wybór pism, T. I, Warszawa 1957, PWN, s. 667;

 

[31] A. Kamiñski, Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej, Studia Pedagogiczne 1970, T. XIX, s. 37;

 

[32] S. Szuman, Metody psychologii pedagogicznej, Warszawa 1934, s. 3;

 

[33] Tamże, s. 3;

 

[34] Tamże, s. 4;

 

[35] Wł. Zaczyñski, Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1968, PZWS, rozdz. I, Wstêp do badañ pedagogicznych;

 

[36] S. Szuman, Metody psychologii pedagogicznej, Waszawa 1934, s. 7;

 

[37] Tamże, s. 9;

 

[38] Tamże, s. 10;

 

[39] Tamże, s. 25;

 

[40] J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1976;

 

[41] S. Szuman, O naukowym poznaniu cech psychicznych rozwoju dzieci, „Nowa szko³a” 1956, s. 2;

 

[42] S. Szuman, Rola działania w rozwoju umysłowym małego dziecka, Wrocław 1955, s. 13;

 

[43] W. Okoñ, Wizerunki sławnych pedagogów polskich, Warszawa 1993, s. 363;

 

[44] S. Szuman, Dzieła wybrane, t. I, Warszawa 1985, s. 178;

 

[45] Tamże, s. 275;

 

[46] S. Szuman, Rozwój myślenia u dzieci w wieku szkolnym, Lwów – Warszawa 1938, s. 13;

 

[47] S. Szuman, Dzieła wybrane, t. II, Warszawa 1985, s. 160 – 161;

 

[48] S. Szuman, O czynnikach kształtujących psychikę dziecka w wieku szkolnym, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 1959 nr 4;

 

[49] S. Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1962, s. 9;

 

[50] Tamże, s. 9;

 

[51] W. Okoñ, Wizerunki sławnych pedagogów polskich, Warszawa 1993, s. 370;

 

[52] S. Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1962, s. 14;

 

[53] S. Szuman, Afirmacja życia, Lwów 1938, s. 3;

 

[54] Tamże, s. 4;

 

[55] Tamże, s. 5;

 

[56] Tamże, s. 6;

 

[57] Tamże, s. 7;

 

[58] Tamże, s. 8;

 

[59] Tamże, s. 9;

 

[60]   Tamże, s. 14;

 

[61] Tamże, s. 17;

 

[62] Tamże, s. 23;

 

[63] S. Szuman, Pojęcie wolności w wychowaniu jako temat obrad światowego Kongresu Pedagogicznego w Locarno, Szkoła Powszechna, z. 4, 1927, s. 282;

 

[64] Tamże, s. 283;

 

[65] Tamże, s. 283;

 

[66] Tamże, s. 292;

 

[67] W. Łukaszewski, Szanse rozwoju osobowoœci, Warszawa 1984, KiW, s. 23;

 

[68] B. Śliwerski, Edukacja alternatywna – dylematy teorii i praktyki, IMPULS, Kraków 1992, s. 12-13;

 

[69] B. Śliwerski, Edukacja w wolności, Kraków 1992, IMPULS, s. 11;

 

[70] Tamże, s. 98;

 

[71] S. Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1962, s. 9;

 

[72] W. Okoñ, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1984, s. 74;

 

[73] W. Tatarkiewicz, Historia filozofii t. II, Warszawa 1968, PWN, s. 196;

 

[74] Tamże, s. 248;

 

[75] W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. III, Warszawa 1968, PWN, s. 92;

 

[76] S. Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1962, PZWS, s. 15;

 

[77] Z. Słobodzian, Twórcza praca dziecka, Warszawa 1961, PZWS, s. 24;

 

[78] Program nauczania początkowego kl. I – III, Warszawa 1992, FREN, s. 93;

 

[79] J. Kujawiñski, Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas pocz¹tkowych, Warszawa 1990, WSiP, s. 162;

 

[80] S. Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1962, PZWS, s. 18;

 

[81] S. Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1969, s. 31;

 

[82] I. Wojnar, Perspektywy wychowawcze sztuki, Warszawa 1966, NK, s. 35;

 

[83] S. Kościelecki, Współczesna koncepcja wychowania plastycznego, Warszawa 1979, PWN, s. 41;

 

[84] W. Okoñ, Wizerunki sławnych pedagogów polskich, Warszawa 1993, WSiP, s. 366;

 

[85] W. Szewczuk, Stefan Szuman – szkic do portretu, Warszawa 1963, s. 11;

 

[86] S. Szuman, Ilustracje w książkach dla dzieci i młodzieży, Kraków 1951, s. 10;

 

[87] W. Okoñ, Wizerunki sławnych pedagogów polskich, Warszawa 1993, WSiP, s. 368

Reklamy

Analiza wyników badań Czynniki mające wpływ na kształtowanie zainteresowań dojrzałość szkolna DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA STEFANA SZUMANA dziecko edukacja Efektywność metod aktywizujących Integracja sensoryczna koniec okresu przedszkolnego Kontakt z książką i czasopismem Metody aktywizujące a program wychowania przedszkolnego Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym w świetle literatury METODY BADAŃ PSYCHOLOGII PEDAGOGICZNEJ WEDŁUG STEFANA SZUMANA Metodyka i zakres preorientacji zawodowej w wychowaniu przedszkolnym Nauczyciel wychowania przedszkolnego nauka szkolna nauka w szkole NOWE WYCHOWANIE - ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE Organizacja i przebieg badań Osoby opiekujące się dzieckiem Pamięć dziecka w wieku przedszkolnym pisanie prac Podstawa programowa wyznacznikiem programów wychowania przedszkolnego pojęcie czasu wolnego w literaturze POZNANIE ŚWIATA - ROZWÓJ PSYCHIKI CZŁOWIEKA praca magisterska Praca nauczyciela prace dotyczące poziomu rozwoju mowy dzieci prace magisterskie prace z pedagogiki Problemy badawcze i hipotezy przedszkole przygotowanie dziecka Przykłady i analiza sytuacji eksperymentalnych próby korygowania wypowiedzi dzieci Rozwijanie czynności umysłowych dzieci start szkolny Uroczystości przedszkolne Uzasadnienie wyboru tematu pracy Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności odróżniania figury i tła u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności rozpoznawania form geometrycznych (stałość spostrzegania) u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności różnicowania stosunków przestrzennych figur u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Współpraca przedszkola z rodzicami Współpraca rodziców z przedszkolem wstęp pracy magisterskiej wychowanie wychowanie przedszkolne Wykorzystanie dramy w przedszkolu zajęcia otwarte Zmienne i wskaźniki ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ STEFANA SZUMANA
%d blogerów lubi to: