Organizacja i przebieg badań

Powyższy podrozdział pracy rozpocznę od szczegółowego omówienia organizacji i przebiegu badań. Następnie dokonam opisu terenu badawczego, w którym zawrę m.in. jego historię, wielkość, warunki lokalowe, wyposażenie itp. Skupię się również na opracowaniu metod, technik i narzędzi badawczych, jakie wykorzystane zostały do przeprowadzenia badań.

Badania zostały przeprowadzone w marcu bieżącego roku. Chęć udziału w nich zgłosiło sześćdziesiąt osób z trzech różnych środowisk wychowawczych. Badanymi grupami były: dzieci w wieku przedszkolnym (5-6lat), kadra pedagogiczna oraz rodzice dzieci w wieku przedszkolnym.

Do przeprowadzenia badań przygotowane zostały trzy metody badawcze, należał do nich: kwestionariusz wywiadu, dwa kwestionariusze ankiety oraz badanie dokumentów.

Najmłodsi, biorący udział w badaniach odpowiadali na czternaście pytań, zawartych we wcześniej przygotowanym w kwestionariuszu wywiadu. Dzieci poproszone zostały również o przygotowanie rysunków, na których znaleźli się przedstawiciele różnych zawodów. Dowolność wyboru profesji sprawiła, że na rysunkach pojawiło się wielu wykonawców zawodów, od tych najbardziej znanych, po te mniej popularne. Poza przedstawicielami zawodów, na obrazkach znalazły się także narzędzia, jakie potrzebne są danemu pracownikowi. Dzieci solidnie wywiązały się z zadania, być może część z nich, przygotowując rysunek, myślała o tym, że to one się na nim znajdują.

Badania przedszkolaków odbyły się w sali zabawowej na terenie placówki. Odpowiedziom najmłodszym przysłuchiwał się nauczyciel, który uczestniczył podczas rozmowy z przedszkolakami. Prace plastyczne również wykonywane były pod nadzorem wychowawcy grupy.

Przebieg badań wspominam bardzo mile, dzieci chętnie odpowiadały na zadawane pytania, były odważne i spontaniczne. Przed rozpoczęciem rozmowy najmłodsi poproszeni zostali o przemyślenie swoich decyzji, przypuszczam więc, że każde wypowiedziane słowa stanowiły dla nich dużą wartość.

Rodzice i nauczyciele wypełniali kwestionariusz ankiety indywidualnie, nie narzucone zostało żadne ograniczenie czasowe, wypełnione ankiety napływały przez kilka dni. Oba kwestionariusze zawierały po trzynaście pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru. W ankiecie znajdowały się także dodatkowe pytania, które dotyczyły charakterystyki respondentów biorących udział w badaniu.

Reklamy

Analiza wyników badań czyli modyfikatory rozwoju dzieci Czynniki egzogenne Czynniki mające wpływ na kształtowanie zainteresowań dojrzałość szkolna DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA STEFANA SZUMANA dziecko edukacja Efektywność metod aktywizujących Integracja sensoryczna koniec okresu przedszkolnego Kontakt z książką i czasopismem Metody aktywizujące a program wychowania przedszkolnego Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym w świetle literatury METODY BADAŃ PSYCHOLOGII PEDAGOGICZNEJ WEDŁUG STEFANA SZUMANA Metodyka i zakres preorientacji zawodowej w wychowaniu przedszkolnym Nauczyciel wychowania przedszkolnego nauka szkolna nauka w szkole NOWE WYCHOWANIE - ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE Organizacja i przebieg badań Osoby opiekujące się dzieckiem Pamięć dziecka w wieku przedszkolnym pisanie prac podrozdział pracy dyplomowej Podstawa programowa wyznacznikiem programów wychowania przedszkolnego pojęcie czasu wolnego w literaturze Pojęcie muzykoterapii Pojęcie wychowania POZNANIE ŚWIATA - ROZWÓJ PSYCHIKI CZŁOWIEKA praca magisterska Praca nauczyciela prace dotyczące poziomu rozwoju mowy dzieci prace magisterskie prace z pedagogiki Problemy badawcze i hipotezy przedszkole przygotowanie dziecka Przykłady i analiza sytuacji eksperymentalnych próby korygowania wypowiedzi dzieci psychicznym i motorycznym Rola małżeństwa i rodziny Rozwijanie czynności umysłowych dzieci Rozwój etyczno-moralny Rozwój motoryczny dziecka w literaturze przedmiotu Rozwój poznawczy dziecka start szkolny Uroczystości przedszkolne Uzasadnienie wyboru tematu pracy Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności odróżniania figury i tła u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności rozpoznawania form geometrycznych (stałość spostrzegania) u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności różnicowania stosunków przestrzennych figur u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Współpraca przedszkola z rodzicami Współpraca rodziców z przedszkolem wstęp pracy magisterskiej Wybrane rodzaje dysfunkcji i ich znaczenie wychowanie wychowanie przedszkolne Wykorzystanie dramy w przedszkolu zajęcia otwarte Zdolności motoryczne dziecka Zmienne i wskaźniki z pracy licencjackiej z pracy magisterskiej Związki zachodzące pomiędzy rozwojem fizycznym ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ STEFANA SZUMANA