Rozwijanie czynności umysłowych dzieci

Rozwijanie takich czynności umysłowych jak: myślenie, spostrzeganie, wyobraźnia, pamięć czy uwaga to jeden z głównych postulatów kształcenia ogólnego. Owocem prawidłowego kształcenia sfery intelektualnej dziecka jest zdobywanie przez naukę domową wiadomości i umiejętności postrzegania, myślenia i sprawnego wiązania wiedzy z praktycznym działaniem. Będzie to możliwe jedynie wtedy, gdy rodzice posiadają odpowiedni zasób informacji o tym rozwoju, gdyż wtedy będą mogli oni świadomie kierować rozwojem umysłowym dziecka i przewidywać skutki tych poczynań.

Stworzenie odpowiedniej atmosfery domowej oraz właściwe stosowanie metod, form wychowawczych przez rodziców jest wykładnikiem ich świadomości pedagogicznej w tym zakresie.

Badania przeprowadzone wśród rodziców dostarczały materiału świadczącego o tym, że przedmiotem ich troski są wszystkie problemy związane z zabezpieczeniem prawidłowych warunków rozwoju dzieci. Między innymi szczególnie interesują się i śledzą przebieg procesu rozwoju mowy dzieci i potrafią trafnie ocenić ten stan rzeczy.

Dane zawarte w tabeli nr 1 (będące opinią rodziców) pokrywają się ocenami dokonanymi przez nauczycieli.

Tabela nr 1. Ocena poprawności wypowiedzi dzieci w opinii rodziców.

Poprawność   wypowiedzi dzieci w opinii rodziców

Liczba

%

prawidłowo   buduje zadania

26

68,4

prawidłowo   wymawia wyrazy

28

73,6

(Procent nie sumuje się do stu, ponieważ rodzice mogli dokonywać wielokrotnego wyboru).

Dane zawarte w powyższym zestawieniu są także wskazaniem potrzeby systematycznej pracy nad doskonaleniem struktur stylistycznych i językowej u dzieci.

Proces ten najlepiej przebiega właśnie w rodzinie, gdzie kontakty werbalne są częste i oparte na podłożu emocjonalnym.

Reklamy

Analiza wyników badań czyli modyfikatory rozwoju dzieci Czynniki egzogenne Czynniki mające wpływ na kształtowanie zainteresowań dojrzałość szkolna DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA STEFANA SZUMANA dziecko edukacja Efektywność metod aktywizujących Integracja sensoryczna koniec okresu przedszkolnego Kontakt z książką i czasopismem Metody aktywizujące a program wychowania przedszkolnego Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym w świetle literatury METODY BADAŃ PSYCHOLOGII PEDAGOGICZNEJ WEDŁUG STEFANA SZUMANA Metodyka i zakres preorientacji zawodowej w wychowaniu przedszkolnym Nauczyciel wychowania przedszkolnego nauka szkolna nauka w szkole NOWE WYCHOWANIE - ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE Organizacja i przebieg badań Osoby opiekujące się dzieckiem Pamięć dziecka w wieku przedszkolnym pisanie prac podrozdział pracy dyplomowej Podstawa programowa wyznacznikiem programów wychowania przedszkolnego pojęcie czasu wolnego w literaturze Pojęcie muzykoterapii Pojęcie wychowania POZNANIE ŚWIATA - ROZWÓJ PSYCHIKI CZŁOWIEKA praca magisterska Praca nauczyciela prace dotyczące poziomu rozwoju mowy dzieci prace magisterskie prace z pedagogiki Problemy badawcze i hipotezy przedszkole przygotowanie dziecka Przykłady i analiza sytuacji eksperymentalnych próby korygowania wypowiedzi dzieci psychicznym i motorycznym Rola małżeństwa i rodziny Rozwijanie czynności umysłowych dzieci Rozwój etyczno-moralny Rozwój motoryczny dziecka w literaturze przedmiotu Rozwój poznawczy dziecka start szkolny Uroczystości przedszkolne Uzasadnienie wyboru tematu pracy Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności odróżniania figury i tła u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności rozpoznawania form geometrycznych (stałość spostrzegania) u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności różnicowania stosunków przestrzennych figur u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Współpraca przedszkola z rodzicami Współpraca rodziców z przedszkolem wstęp pracy magisterskiej Wybrane rodzaje dysfunkcji i ich znaczenie wychowanie wychowanie przedszkolne Wykorzystanie dramy w przedszkolu zajęcia otwarte Zdolności motoryczne dziecka Zmienne i wskaźniki z pracy licencjackiej z pracy magisterskiej Związki zachodzące pomiędzy rozwojem fizycznym ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ STEFANA SZUMANA