Praca nauczyciela

E. Siemiak – Tylikowska i H. Kwiatkowska uważają, że zjawiska i warunki, które towarzyszą pracy nauczycielskiej w programach reformacyjnych systemów edukacji to:

–         konieczność poznania teraźniejszości i patrzenia w przyszłość,

–         przewidywanie i ancypowanie zmian społecznych i ekonomicznych, w tym polityki zatrudnienia,

–         nowe wymogi rozwijania nowoczesnych i efektywnych form, metod i środków pracy dydaktyczno- wychowawczej,

–         nowa świadomość w środowisku nauczycielskim polegająca na tym, że ich zadaniem jest nie tylko przekazywanie wiedzy i jej kształtowanie osobowości wychowanków oraz ich stosunku do przeszłości, teraźniejszości , a w szczególności do zmian w trudno przewidywanej przeszłości. ( E. Siemiak – Tylikowska, H. Kwiatkowska,1998, s. 257 ).

Zasadnicze hasło współczesnej edukacji to: rozumieć świat – kierować sobą.

Znajduje się w niej ogromny obszar praw i powinności nauczycielskich oraz wszystkich podmiotów edukacji. Aby dobrze kształcić młodzież nauczyciel musi patrzeć w przyszłość.

Jednym z najważniejszych zadań współczesnych nauczycieli jest wychowanie uczniów na obywateli z Europy. W szkole uczniowie mają uczyć się koniecznych form współżycia społecznego, rozwijać w sobie umiejętności myślenia i działania. W świetle tych potrzeb nauczyciele powinni być wychowawcami, przekazicielami kultury, norm i wartości, organizatorami czasu wolnego, animatorami, opiekunami doradcami i przywódcami.

            Według M. J. Szymańskiego do głównych kierunków przemian edukacyjnych, zaliczamy trzy wielkie procesy dokonujące się we wszystkich prawie krajach, a zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych. Są to: upowszechnienie kształcenia szkolnego, tzw. edukacji nieformalnej, realizacji kolejnych etapów demokratyzacji oświaty oraz wielostronne przeobrażenia szkoły, mające na celu podniesienie jego efektywności. ( M. J. Szymański, 1998, s. 13 )

Reklamy

Analiza wyników badań czyli modyfikatory rozwoju dzieci Czynniki egzogenne Czynniki mające wpływ na kształtowanie zainteresowań dojrzałość szkolna DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA STEFANA SZUMANA dziecko edukacja Efektywność metod aktywizujących Integracja sensoryczna koniec okresu przedszkolnego Kontakt z książką i czasopismem Metody aktywizujące a program wychowania przedszkolnego Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym w świetle literatury METODY BADAŃ PSYCHOLOGII PEDAGOGICZNEJ WEDŁUG STEFANA SZUMANA Metodyka i zakres preorientacji zawodowej w wychowaniu przedszkolnym Nauczyciel wychowania przedszkolnego nauka szkolna nauka w szkole NOWE WYCHOWANIE - ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE Organizacja i przebieg badań Osoby opiekujące się dzieckiem Pamięć dziecka w wieku przedszkolnym pisanie prac podrozdział pracy dyplomowej Podstawa programowa wyznacznikiem programów wychowania przedszkolnego pojęcie czasu wolnego w literaturze Pojęcie muzykoterapii Pojęcie wychowania POZNANIE ŚWIATA - ROZWÓJ PSYCHIKI CZŁOWIEKA praca magisterska Praca nauczyciela prace dotyczące poziomu rozwoju mowy dzieci prace magisterskie prace z pedagogiki Problemy badawcze i hipotezy przedszkole przygotowanie dziecka Przykłady i analiza sytuacji eksperymentalnych próby korygowania wypowiedzi dzieci psychicznym i motorycznym Rola małżeństwa i rodziny Rozwijanie czynności umysłowych dzieci Rozwój etyczno-moralny Rozwój motoryczny dziecka w literaturze przedmiotu Rozwój poznawczy dziecka start szkolny Uroczystości przedszkolne Uzasadnienie wyboru tematu pracy Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności odróżniania figury i tła u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności rozpoznawania form geometrycznych (stałość spostrzegania) u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności różnicowania stosunków przestrzennych figur u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Współpraca przedszkola z rodzicami Współpraca rodziców z przedszkolem wstęp pracy magisterskiej Wybrane rodzaje dysfunkcji i ich znaczenie wychowanie wychowanie przedszkolne Wykorzystanie dramy w przedszkolu zajęcia otwarte Zdolności motoryczne dziecka Zmienne i wskaźniki z pracy licencjackiej z pracy magisterskiej Związki zachodzące pomiędzy rozwojem fizycznym ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ STEFANA SZUMANA