Związki zachodzące pomiędzy rozwojem fizycznym, psychicznym i motorycznym

Ogólny zarys związków zachodzących pomiędzy rozwojem fizycznym, psychicznym i motorycznym przedstawia rysunek 1:

Rysunek 1 Schemat powiązań miedzy rozwojem fizycznym, psychicznym i motorycznym. Źródło na podstawie : N. Waloński…[1] [2] [3]

W trakcie rozwoju osobniczego, możemy zauważyć następujące etapy18,19:

-okres noworodka (od urodzenia do ok. 1 miesiąca życia)

-okres niemowlęcia (od 1 miesiąca do 1 roku życia)

-okres poniemowlęcy (do ok. 3 roku życia)

-okres przedszkolny (do ok. 6 roku życia)

-młodszy wiek szkolny (do ok. 10/12 roku życia)

-okres pokwitania (do ok. 17 roku życia)

-okres młodzieńczy (do ok. 24 roku życia)

-okres wieku dorosłego (u kobiet do 30-35 roku życia a u mężczyzn do 35-40 roku życia)

-okres wieku dojrzałego (do 50-60 roku życia)

-okres starości (powyżej 65 roku życia)

W następnych podrozdziałach chciałabym bliżej przedstawić, jak w literaturze postrzegany jest problem rozwoju fizycznego, motorycznego oraz psychoruchowego u dzieci znajdujących się przede wszystkim w młodszym wieku szkolnym, co będzie istotne z punktu widzenia tematu mojej pracy.

[1]   Wolański N., Prizkowa I., Sprawność fizyczna a rozwój człowieka, Sport i Turystyka Warszawa 1976, s.74.

[2]   Bielski J., Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego, Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2005, s. 90.

[3]   Szopa J., Mleczko E., Żak St., Podstawy antropomotoryki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Kraków 2000, s. 56-68.