Współpraca rodziców z przedszkolem

Jedną z form współpracy z rodzicami są zebrania. Mogą to być zebrania ogólne lub grupowe. Przeważnie zaraz z początkiem roku szkolnego, a więc we wrześniu, odbywa się w każdym przedszkolu zebranie ze wszystkimi rodzicami, na którym kierownictwo danej placówki udziela dodatkowych wyjaśnień dotyczących regulaminu i przeprowadza wybory komitetu rodzicielskiego. Rodzice zapoznają się także z warunkami pobytu dziecka w placówce, poznają personel pedagogiczny. Na zebraniu takim dyrektor informuje zebranych o planach wychowawczych i organizacyjnych placówki, przedstawia wszelkie problemy, których rozwiązanie wymaga współdziałania rodziców.

Wydaje się jednak, że w celu bezpośredniego włączenia rodziców w życie przedszkola, najbardziej wartościową, efektywną rolę spełniają zebrania grupowe, przewidziane dla rodziców dzieci uczęszczających do tego samego oddziału. Częstotliwość tych spotkań zależy jednak w dużej mierze od nastawienia, od zgłaszanego zapotrzebowania samych zainteresowanych. Tematyka zebrań grupowych powinna dotyczyć zagadnień, które w danym roku szkolnym mają być szczególnie wyeksponowane. Powinny być one omawiane w sposób interesujący dla rodziców i tak dobrane, aby wzbogacały ich wiedzę o wychowaniu dzieci. Rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola już trzeci, czy czwarty rok, wiedzą więcej o pracy przedszkola. Gorzej przedstawia się sprawa w grupach rodziców zapisujących dzieci do oddziałów 5-godzinnych. Nauczycielka powinna te sprawy możliwie dokładnie przedstawić na pierwszym zebraniu, wyjaśniając specyfikę pracy z sześciolatkami, szczegółowo omawiając znaczenie wszechstronnego rozwoju dzieci. Należy przekonać rodziców, że cały dzień pobytu w przedszkolu jest dla dziecka bardzo ważny. Warto wspomnieć o rozwoju emocjonalno-społecznym dziecka w tym wieku, wiele czasu poświęcić zagadnieniom higieny i samoobsługi, gdyż będą one mieć wpływ na organizację pracy. Można również powiedzieć rodzicom o miesięcznym planie pracy, pokrótce zapoznać z nim, wskazać na treści, które zostały wybrane z poszczególnych działów programowych; zaproponować wycieczki, przedstawić, jakie zabawy i ćwiczenia będą przeważać. Inną sprawą, którą należy poruszyć na zebraniu, jest prawidłowy rozwój mowy dziecka, za który odpowiedzialne są dom rodzinny i przedszkole. Należy uświadomić rodzicom, że powinni z dzieckiem dużo rozmawiać, zainteresować się wierszem, którego dziecko uczy się w przedszkolu, dbać o rozwój i wzbogacanie słownika dziecka, czytać mu czasopisma dziecięce lub ulubione bajki. Warto zwrócić uwagę na to, aby dziecko miało w domu przybory do rysowania, malowania, nożyczki i możliwość korzystania z nich, gdyż ma to ogromne znaczenie dla rozwoju motoryki, sprawności manualnych. Zebrania grupowe są okazją do bezpośredniej wymiany zdań, dotyczącej aktualnych zamierzeń wychowawczych realizowanych w danej grupie – osiągnięć i trudności, wspólnych radości i wspólnego szukania środków zaradczych. Nauczycielka musi pamiętać, że na zebraniu grupowym nie należy podawać przykładów imiennych z pracy z dziećmi i omawiać spraw dotyczących poszczególnych dzieci (zachowania, postępów, rozwoju). Może to zrobić dopiero po zakończeniu zebrania, w rozmowach indywidualnych z rodzicami.

Reklamy

Analiza wyników badań czyli modyfikatory rozwoju dzieci Czynniki egzogenne Czynniki mające wpływ na kształtowanie zainteresowań dojrzałość szkolna DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA STEFANA SZUMANA dziecko edukacja Efektywność metod aktywizujących Integracja sensoryczna koniec okresu przedszkolnego Kontakt z książką i czasopismem Metody aktywizujące a program wychowania przedszkolnego Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym w świetle literatury METODY BADAŃ PSYCHOLOGII PEDAGOGICZNEJ WEDŁUG STEFANA SZUMANA Metodyka i zakres preorientacji zawodowej w wychowaniu przedszkolnym Nauczyciel wychowania przedszkolnego nauka szkolna nauka w szkole NOWE WYCHOWANIE - ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE Organizacja i przebieg badań Osoby opiekujące się dzieckiem Pamięć dziecka w wieku przedszkolnym pisanie prac podrozdział pracy dyplomowej Podstawa programowa wyznacznikiem programów wychowania przedszkolnego pojęcie czasu wolnego w literaturze Pojęcie muzykoterapii Pojęcie wychowania POZNANIE ŚWIATA - ROZWÓJ PSYCHIKI CZŁOWIEKA praca magisterska Praca nauczyciela prace dotyczące poziomu rozwoju mowy dzieci prace magisterskie prace z pedagogiki Problemy badawcze i hipotezy przedszkole przygotowanie dziecka Przykłady i analiza sytuacji eksperymentalnych próby korygowania wypowiedzi dzieci psychicznym i motorycznym Rola małżeństwa i rodziny Rozwijanie czynności umysłowych dzieci Rozwój etyczno-moralny Rozwój motoryczny dziecka w literaturze przedmiotu Rozwój poznawczy dziecka start szkolny Uroczystości przedszkolne Uzasadnienie wyboru tematu pracy Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności odróżniania figury i tła u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności rozpoznawania form geometrycznych (stałość spostrzegania) u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności różnicowania stosunków przestrzennych figur u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Współpraca przedszkola z rodzicami Współpraca rodziców z przedszkolem wstęp pracy magisterskiej Wybrane rodzaje dysfunkcji i ich znaczenie wychowanie wychowanie przedszkolne Wykorzystanie dramy w przedszkolu zajęcia otwarte Zdolności motoryczne dziecka Zmienne i wskaźniki z pracy licencjackiej z pracy magisterskiej Związki zachodzące pomiędzy rozwojem fizycznym ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ STEFANA SZUMANA