Okres przedszkolny

Pod koniec okresu przedszkolnego występuje u dzieci pewna tendencja do większej niż uprzednio równowagi emocjonalnej, ale uczuciowy stosunek do świata ciągle dominuje nad stosunkiem intelektualnym. Owa uczuciowość dziecka jest cechą w pierwszym stopniu sprzyjającą rozwojowi społeczno-moralnemu, jak i rozwój ten utrudniającą. Duża wrażliwość emocjonalna sprawia, że wychowanie społeczno-moralne odnoszące się przede wszystkim do sfery uczuć i woli odgrywa w okresie przedszkolnym szczególnie znaczącą rolę. Równocześnie jednak, jak stwierdza K. Kotłowski, metody oddziaływania w tej dziedzinie „są piętą Achillesową współczesnej teorii wychowania.”[1]

Wychowanie moralne to oddziaływanie na osobowość dziecka w celu zaznajomienia go z obowiązującymi w społeczeństwie normami postępowania, wpojenia przeświadczenia o ich słuszności oraz skłonienia do postępowania według tych poznanych i przyjętych norm. Treść moralności, którą mamy wpoić dzieciom nie sprowadza się do tradycyjnej moralności „dobrego zachowania się” i życzliwości.

Zadaniem rodziców jest „umieszczenie” w osobowości dziecka takich cech i wartości, jak: sprawiedliwość społeczna, wrażliwość na krzywdę, umiłowanie ojczyzny, uczucie internacjonalizmu, szacunek do pracy, troska o mienie ogółu, osobiste zaangażowanie w życie społeczne. Rodzice powinni uświadomić sobie, jak ważne są to składniki osobowości ludzkiej. Dopiero, gdy wszystkie te wartości i dążenia kierują postępowaniem człowieka, można stwierdzić, iż jest on jednostką w pełni moralną.


[1] K. Kotłowski „ Aksjologiczne podstawy teorii wychowania moralnego.” Wrocław 1976 Ossolineum s. 153

Reklamy

Analiza wyników badań czyli modyfikatory rozwoju dzieci Czynniki egzogenne Czynniki mające wpływ na kształtowanie zainteresowań dojrzałość szkolna DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA STEFANA SZUMANA dziecko edukacja Efektywność metod aktywizujących Integracja sensoryczna koniec okresu przedszkolnego Kontakt z książką i czasopismem Metody aktywizujące a program wychowania przedszkolnego Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym w świetle literatury METODY BADAŃ PSYCHOLOGII PEDAGOGICZNEJ WEDŁUG STEFANA SZUMANA Metodyka i zakres preorientacji zawodowej w wychowaniu przedszkolnym Nauczyciel wychowania przedszkolnego nauka szkolna nauka w szkole NOWE WYCHOWANIE - ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE Organizacja i przebieg badań Osoby opiekujące się dzieckiem Pamięć dziecka w wieku przedszkolnym pisanie prac podrozdział pracy dyplomowej Podstawa programowa wyznacznikiem programów wychowania przedszkolnego pojęcie czasu wolnego w literaturze Pojęcie muzykoterapii Pojęcie wychowania POZNANIE ŚWIATA - ROZWÓJ PSYCHIKI CZŁOWIEKA praca magisterska Praca nauczyciela prace dotyczące poziomu rozwoju mowy dzieci prace magisterskie prace z pedagogiki Problemy badawcze i hipotezy przedszkole przygotowanie dziecka Przykłady i analiza sytuacji eksperymentalnych próby korygowania wypowiedzi dzieci psychicznym i motorycznym Rola małżeństwa i rodziny Rozwijanie czynności umysłowych dzieci Rozwój etyczno-moralny Rozwój motoryczny dziecka w literaturze przedmiotu Rozwój poznawczy dziecka start szkolny Uroczystości przedszkolne Uzasadnienie wyboru tematu pracy Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności odróżniania figury i tła u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności rozpoznawania form geometrycznych (stałość spostrzegania) u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności różnicowania stosunków przestrzennych figur u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Współpraca przedszkola z rodzicami Współpraca rodziców z przedszkolem wstęp pracy magisterskiej Wybrane rodzaje dysfunkcji i ich znaczenie wychowanie wychowanie przedszkolne Wykorzystanie dramy w przedszkolu zajęcia otwarte Zdolności motoryczne dziecka Zmienne i wskaźniki z pracy licencjackiej z pracy magisterskiej Związki zachodzące pomiędzy rozwojem fizycznym ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ STEFANA SZUMANA