Pojęcie czasu wolnego

Trudno jest zdefiniować jednoznacznie pojęcie czasu wolnego. Świadczą o tym elementy, których nie da się łatwo rozdzielić, lub które są sprzeczne ze sobą w bardzo wielu przypadkach. Omawiane pojęcie formowało się, jako przeciwstawienie definicji pracy, poprzez którą rozumie się przede wszystkim wysiłek fizyczny. Jeżeli chodzi o oficjalne nazewnictwo czasu wolnego, to jest ono rozbieżne. Zakłada się jednak, że jest to ten okres w życiu ludzkim, którym człowiek rozporządza według swojego uznania oraz własnej woli[1]. Jedna z definicji mówi, iż czas wolny to konkretne dobro społeczne, które wypracowane jest przez samą jednostkę oraz społeczeństwo przede wszystkim dla regeneracji sił fizycznych i psychicznych po pracy zawodowej lub też pracy naukowej. Celem ma być głównie rozwój osobistych zainteresowań, pasji, zapewnienie harmonii, odpoczynku oraz kształtowanie indywidualnej osobowości. Dlatego też, powinien być on czasem o charakterze aktywnym, wypełnionym poszukiwaniem nowych celów, bądź też wartości. Efektem ma być m.in. znalezienie własnego miejsca w społeczeństwie oraz kształtowanie postawy jednostki wobec innych[2].

Inna definicja mówi, iż jest to czas, którym człowiek może rozporządzić po wykonaniu pewnych czynności, związanych z potrzebami biologicznymi oraz czynności obowiązkowych odnoszących się do pracy i nauki. Stwierdza, przy tym, że ważny jest wybór czynności, które mogą być dobrowolne, niezwiązane z zarobkowością oraz którymi człowiek z przyjemnością chce się zająć[3]. Słownik pedagogiczny określa czas wolny, jako ten, który pozostaje jednostce do dyspozycji po wykonaniu przez nią czynności zawodowych czy też obowiązków domowych. Powinien być on przeznaczony na rozrywkę, odpoczynek, rozwój zamiłowań, zdobywanie wiedzy, a także działalność sportową, artystyczną, naukową i społeczną[4].

Czas wolny to według kolejnej definicji, pewna forma, która może być wypełniona licznymi oraz różnorodnymi treściami. Zgodnie z nią, powinien być to czas wolny od jakichkolwiek czynności zawodowych, zaś uczniów i studentów od zajęć oraz odrabiania prac domowych. Mówi także o wolności od zarobkowej pracy nadliczbowej, pracy w drugim zawodzie, zaspokajania podstawowych czynności biologicznych czy higienicznych, obowiązków domowych oraz dojazdu do miejsca pracy lub nauki[5]. W ujęciu innego znaczenia czas wolny spełnia dwie elementarne funkcje. Pierwszą z nich jest funkcja odtwarzania sił człowieka pochłanianych w sferze pracy oraz innych niezbędnych zajęć. Druga zaś funkcja duchowego (kulturalnego, ideowego, estetycznego) i fizycznego rozwoju człowieka.

[1]              K. Czajkowski, Wychowanie do rekreacji, Warszawa 1991, s. 10.

[2]              Ibidem, s. 21.

[3]              K. Przecławski, Czas wolny dzieci i młodzieży, w: Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa 1993, s. 75-76.

[4]              W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1992, s. 35.

[5]              A. Kamiński, Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza, Wrocław- Warszawa-Kraków 1995, s.69-70

Reklamy

Analiza wyników badań czyli modyfikatory rozwoju dzieci Czynniki egzogenne Czynniki mające wpływ na kształtowanie zainteresowań dojrzałość szkolna DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA STEFANA SZUMANA dziecko edukacja Efektywność metod aktywizujących Integracja sensoryczna koniec okresu przedszkolnego Kontakt z książką i czasopismem Metody aktywizujące a program wychowania przedszkolnego Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym w świetle literatury METODY BADAŃ PSYCHOLOGII PEDAGOGICZNEJ WEDŁUG STEFANA SZUMANA Metodyka i zakres preorientacji zawodowej w wychowaniu przedszkolnym Nauczyciel wychowania przedszkolnego nauka szkolna nauka w szkole NOWE WYCHOWANIE - ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE Organizacja i przebieg badań Osoby opiekujące się dzieckiem Pamięć dziecka w wieku przedszkolnym pisanie prac podrozdział pracy dyplomowej Podstawa programowa wyznacznikiem programów wychowania przedszkolnego pojęcie czasu wolnego w literaturze Pojęcie muzykoterapii Pojęcie wychowania POZNANIE ŚWIATA - ROZWÓJ PSYCHIKI CZŁOWIEKA praca magisterska Praca nauczyciela prace dotyczące poziomu rozwoju mowy dzieci prace magisterskie prace z pedagogiki Problemy badawcze i hipotezy przedszkole przygotowanie dziecka Przykłady i analiza sytuacji eksperymentalnych próby korygowania wypowiedzi dzieci psychicznym i motorycznym Rola małżeństwa i rodziny Rozwijanie czynności umysłowych dzieci Rozwój etyczno-moralny Rozwój motoryczny dziecka w literaturze przedmiotu Rozwój poznawczy dziecka start szkolny Uroczystości przedszkolne Uzasadnienie wyboru tematu pracy Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności odróżniania figury i tła u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności rozpoznawania form geometrycznych (stałość spostrzegania) u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności różnicowania stosunków przestrzennych figur u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Współpraca przedszkola z rodzicami Współpraca rodziców z przedszkolem wstęp pracy magisterskiej Wybrane rodzaje dysfunkcji i ich znaczenie wychowanie wychowanie przedszkolne Wykorzystanie dramy w przedszkolu zajęcia otwarte Zdolności motoryczne dziecka Zmienne i wskaźniki z pracy licencjackiej z pracy magisterskiej Związki zachodzące pomiędzy rozwojem fizycznym ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ STEFANA SZUMANA