Osoby opiekujące się dzieckiem

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, kto sprawuje opiekę wychowawczą nad dzieckiem, poświęcając mu najwięcej czasu. Mamy bowiem świadomość ścisłej zależności istniejącej między treścią i sposobem sprawowania czynności opiekuńczo-wychowawczych przez domowników – a przebiegiem procesu rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka. Poniższa tabela (nr 16) obrazuje wskaźniki dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi w domu.

Tabela nr 1. Osoby opiekujące się dzieckiem ( w opinii rodziców)

Osoby zajmujące się dzieckiem Liczba %
Matka 33 86,8
Ojciec 9 23,6
Babcia 6 15,7
Rodzeństwo 3 7,8
Dziadek 2 5,2

(Procent nie sumuje się do stu, ponieważ rodzice mogli dokonywać wielokrotnego wyboru.)

Jak wynika z tabeli, w znacznej większości rodzin najczęściej dzieckiem zajmuje się matka.

Jest to dobre rokowanie wychowawcze pod warunkiem, że poziom świadomości pedagogicznej matek pozwala im na pełnowartościowe funkcjonowanie w tej roli. Małe dziecko nie potrafi jeszcze dostrzegać obiektywnego i bardziej odległego sensu postępków moralnych. Toteż w ocenie zachowania innych bierze pod uwagę nie okoliczności, lecz wyłącznie stopień zgodności z wpojoną mu zasadą postępowania. Tę właściwość sądów dziecka nazwano realizmem moralnym. Na przykład dziecko surowiej potępia nieumyślne uszkodzenie kilku przedmiotów, aniżeli złośliwe zniszczenie jednego.

Reklamy

Analiza wyników badań czyli modyfikatory rozwoju dzieci Czynniki egzogenne Czynniki mające wpływ na kształtowanie zainteresowań dojrzałość szkolna DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA STEFANA SZUMANA dziecko edukacja Efektywność metod aktywizujących Integracja sensoryczna koniec okresu przedszkolnego Kontakt z książką i czasopismem Metody aktywizujące a program wychowania przedszkolnego Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym w świetle literatury METODY BADAŃ PSYCHOLOGII PEDAGOGICZNEJ WEDŁUG STEFANA SZUMANA Metodyka i zakres preorientacji zawodowej w wychowaniu przedszkolnym Nauczyciel wychowania przedszkolnego nauka szkolna nauka w szkole NOWE WYCHOWANIE - ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE Organizacja i przebieg badań Osoby opiekujące się dzieckiem Pamięć dziecka w wieku przedszkolnym pisanie prac podrozdział pracy dyplomowej Podstawa programowa wyznacznikiem programów wychowania przedszkolnego pojęcie czasu wolnego w literaturze Pojęcie muzykoterapii Pojęcie wychowania POZNANIE ŚWIATA - ROZWÓJ PSYCHIKI CZŁOWIEKA praca magisterska Praca nauczyciela prace dotyczące poziomu rozwoju mowy dzieci prace magisterskie prace z pedagogiki Problemy badawcze i hipotezy przedszkole przygotowanie dziecka Przykłady i analiza sytuacji eksperymentalnych próby korygowania wypowiedzi dzieci psychicznym i motorycznym Rola małżeństwa i rodziny Rozwijanie czynności umysłowych dzieci Rozwój etyczno-moralny Rozwój motoryczny dziecka w literaturze przedmiotu Rozwój poznawczy dziecka start szkolny Uroczystości przedszkolne Uzasadnienie wyboru tematu pracy Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności odróżniania figury i tła u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności rozpoznawania form geometrycznych (stałość spostrzegania) u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności różnicowania stosunków przestrzennych figur u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Współpraca przedszkola z rodzicami Współpraca rodziców z przedszkolem wstęp pracy magisterskiej Wybrane rodzaje dysfunkcji i ich znaczenie wychowanie wychowanie przedszkolne Wykorzystanie dramy w przedszkolu zajęcia otwarte Zdolności motoryczne dziecka Zmienne i wskaźniki z pracy licencjackiej z pracy magisterskiej Związki zachodzące pomiędzy rozwojem fizycznym ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ STEFANA SZUMANA