Uroczystości przedszkolne

Kolejną formą współpracy przedszkola z rodzicami są uroczystości przedszkolne. Okazji do ich organizowania jest bardzo dużo, np. Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, bal karnawałowy. Uroczystości te pomagają w tworzeniu szczerych, wzajemnych stosunków między placówką a domem, dający również możliwość obserwowania swojego dziecka w grupie rówieśniczej. Takie spotkania można traktować jako swoistą odmianę zajęć otwartych. „Stanowią one ważny czynnik w wychowaniu dzięki swej niecodzienności i atrakcyjności, wpływających bardzo mocno na zaangażowanie emocjonalne dzieci. Przygotowanie do uroczystości stwarza wiele okazji do wyzwolenia różnorodnej aktywności dziecięcej, a jej przebieg to zawsze wielka przyjemność i radość.”[1]

Tematyka uroczystości organizowanych w przedszkolu ściśle wiąże się z treściami programowymi i z nich wypływa.

Nie we wszystkich przedszkolach organizuje się jednakowe uroczystości. Zależy to głównie od środowiska, w którym ono się znajduje i aktualnych sytuacji. Treści programowe mogą być w jednych placówkach wykorzystywane do zorganizowania uroczystości, a w innych mogą przebiegać w sposób bardziej skromny, pozbawiony uroczystego akcentu. Na przykład Dzień Górnika w przedszkolach Śląska będzie obchodzony bardzo uroczyście, a w innych będzie miał przebieg mniej uroczysty.

Dobrze i starannie zorganizowana uroczystość umożliwia należyte i właściwe zorientowania środowiska w pracy przedszkola, a równocześnie podnosi jego rangę. Przygotowanie uroczystości nie może jednak odbywać się kosztem dzieci, nie może ograniczać czasu przeznaczonego na zabawę i inną działalność. Powinna być natomiast wynikiem normalnej pracy z dziećmi. Uroczystości z udziałem rodziców czy dziadków są bardzo cenne wychowawczo, zarówno jeśli chodzi o dzieci, jak i środowisko. Celem tych uroczystości dla dzieci będzie chęć sprawienia przyjemności swoim najbliższym, okazanie im swojej miłości, przywiązania. Pogłębiają one więzi uczuciowe pomiędzy członkami rodziny a dziećmi, wyzwalają uczucie życzliwości i radości.

Osiągnięcia dzieci w różnych dziedzinach, ich umiejętności nabyte w przedszkolu, które podczas uroczystości mogą oglądać rodzice, budzą podziw, uznanie, a czasami nawet zaskakują osoby nie znające pracy przedszkola. „Uroczystości wywierają także duży wpływ na rodziców, przyczyniają się do lepszego rozumienia własnego dziecka, jego przeżyć, zainteresowań i możliwości.”[2]

„Uroczystości czynią przedszkole otwarte dla rodziców. Sprawmy, aby było otwarte w każdy dzień, zgodnie z zasadą – przedszkole dla rodziców i dzieci. (…) Kontakt z najbliższym środowiskiem dziecka przyczyni się do umocnienia rangi przedszkola.”[3]


[1] „Metodyka wychowania w przedszkolu.” pod red. Ireny Dudzińskiej, Warszawa WSiP 1978 s. 199

[2] „Metodyka wychowania w przedszkolu.” pod red. Ireny Dudzińskiej Warszawa WSiP 1978 s. 210

[3] H. Olech „Przedszkole dla dzieci i rodziców.” Wychowanie w przedszkolu. 1992 Nr 4 s. 247

Reklamy

Analiza wyników badań czyli modyfikatory rozwoju dzieci Czynniki egzogenne Czynniki mające wpływ na kształtowanie zainteresowań dojrzałość szkolna DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA STEFANA SZUMANA dziecko edukacja Efektywność metod aktywizujących Integracja sensoryczna koniec okresu przedszkolnego Kontakt z książką i czasopismem Metody aktywizujące a program wychowania przedszkolnego Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym w świetle literatury METODY BADAŃ PSYCHOLOGII PEDAGOGICZNEJ WEDŁUG STEFANA SZUMANA Metodyka i zakres preorientacji zawodowej w wychowaniu przedszkolnym Nauczyciel wychowania przedszkolnego nauka szkolna nauka w szkole NOWE WYCHOWANIE - ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE Organizacja i przebieg badań Osoby opiekujące się dzieckiem Pamięć dziecka w wieku przedszkolnym pisanie prac podrozdział pracy dyplomowej Podstawa programowa wyznacznikiem programów wychowania przedszkolnego pojęcie czasu wolnego w literaturze Pojęcie muzykoterapii Pojęcie wychowania POZNANIE ŚWIATA - ROZWÓJ PSYCHIKI CZŁOWIEKA praca magisterska Praca nauczyciela prace dotyczące poziomu rozwoju mowy dzieci prace magisterskie prace z pedagogiki Problemy badawcze i hipotezy przedszkole przygotowanie dziecka Przykłady i analiza sytuacji eksperymentalnych próby korygowania wypowiedzi dzieci psychicznym i motorycznym Rola małżeństwa i rodziny Rozwijanie czynności umysłowych dzieci Rozwój etyczno-moralny Rozwój motoryczny dziecka w literaturze przedmiotu Rozwój poznawczy dziecka start szkolny Uroczystości przedszkolne Uzasadnienie wyboru tematu pracy Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności odróżniania figury i tła u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności rozpoznawania form geometrycznych (stałość spostrzegania) u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności różnicowania stosunków przestrzennych figur u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Współpraca przedszkola z rodzicami Współpraca rodziców z przedszkolem wstęp pracy magisterskiej Wybrane rodzaje dysfunkcji i ich znaczenie wychowanie wychowanie przedszkolne Wykorzystanie dramy w przedszkolu zajęcia otwarte Zdolności motoryczne dziecka Zmienne i wskaźniki z pracy licencjackiej z pracy magisterskiej Związki zachodzące pomiędzy rozwojem fizycznym ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ STEFANA SZUMANA