Poziom rozwoju mowy dzieci

Odzwierciedleniem poziomu rozwoju mowy dzieci jest chęć relacjonowania zdarzeń z życia przedszkolnego, co odzwierciedla poniższa tabela.

Tabela. Relacjonowanie przez dzieci wydarzeń życia przedszkolnego.

Wypowiedzi   dzieci o przedszkolu

Liczba

%

systematycznie relacjonują   zdarzenia i przeżycia z przedszkola

34

89,5

nie   przejawiają chęci dzielenia się przeżyciami z pobytu w przedszkolu

4

10,5

Razem

38

100

 

Jak wynika z tabeli w zdecydowanej większości dzieci systematycznie i chętnie relacjonują zdarzenia z życia przedszkola, co niewątpliwie dobrze służy doskonaleniu ich mowy. Mowa dorosłego powinna być dla dziecka wzorem do naśladowania. Im dziecko jest młodsze, tym jego mowa i myślenie bardziej wiąże się z działaniem. Jest to okres myślenia sytuacyjnego. Okres przedszkolny to wiek pytań. Dzieci często, nieraz całymi seriami zadają je dorosły. Interesując się przyczynami i skutkami obserwowanych zjawisk, pytają niemal o wszystko.

Trzeba odpowiadać na te pytania, rozmawiać o tym co je interesuje, gdyż przez to dziecko zdobywa nowy zasób doświadczeń, co mu bardzo pomaga w poznawaniu i zbliżaniu sobie otaczającej go rzeczywistości.

Reklamy

Analiza wyników badań czyli modyfikatory rozwoju dzieci Czynniki egzogenne Czynniki mające wpływ na kształtowanie zainteresowań dojrzałość szkolna DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA STEFANA SZUMANA dziecko edukacja Efektywność metod aktywizujących Integracja sensoryczna koniec okresu przedszkolnego Kontakt z książką i czasopismem Metody aktywizujące a program wychowania przedszkolnego Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym w świetle literatury METODY BADAŃ PSYCHOLOGII PEDAGOGICZNEJ WEDŁUG STEFANA SZUMANA Metodyka i zakres preorientacji zawodowej w wychowaniu przedszkolnym Nauczyciel wychowania przedszkolnego nauka szkolna nauka w szkole NOWE WYCHOWANIE - ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE Organizacja i przebieg badań Osoby opiekujące się dzieckiem Pamięć dziecka w wieku przedszkolnym pisanie prac podrozdział pracy dyplomowej Podstawa programowa wyznacznikiem programów wychowania przedszkolnego pojęcie czasu wolnego w literaturze Pojęcie muzykoterapii Pojęcie wychowania POZNANIE ŚWIATA - ROZWÓJ PSYCHIKI CZŁOWIEKA praca magisterska Praca nauczyciela prace dotyczące poziomu rozwoju mowy dzieci prace magisterskie prace z pedagogiki Problemy badawcze i hipotezy przedszkole przygotowanie dziecka Przykłady i analiza sytuacji eksperymentalnych próby korygowania wypowiedzi dzieci psychicznym i motorycznym Rola małżeństwa i rodziny Rozwijanie czynności umysłowych dzieci Rozwój etyczno-moralny Rozwój motoryczny dziecka w literaturze przedmiotu Rozwój poznawczy dziecka start szkolny Uroczystości przedszkolne Uzasadnienie wyboru tematu pracy Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności odróżniania figury i tła u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności rozpoznawania form geometrycznych (stałość spostrzegania) u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności różnicowania stosunków przestrzennych figur u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Współpraca przedszkola z rodzicami Współpraca rodziców z przedszkolem wstęp pracy magisterskiej Wybrane rodzaje dysfunkcji i ich znaczenie wychowanie wychowanie przedszkolne Wykorzystanie dramy w przedszkolu zajęcia otwarte Zdolności motoryczne dziecka Zmienne i wskaźniki z pracy licencjackiej z pracy magisterskiej Związki zachodzące pomiędzy rozwojem fizycznym ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ STEFANA SZUMANA