Podstawa programowa wyznacznikiem programów wychowania przedszkolnego

W rozporządzeniu z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników odczytujemy, że „program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, lub zadań, które mogą być realizowane w ramach zajęć dodatkowych, określonych w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół”.[1]

Znowelizowana reforma systemu oświaty po raz kolejny określa szereg nowych zadań dla edukacji przedszkolnej. Obok przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, w szkołach podstawowych tworzą się inne formy wychowania przedszkolnego. Ich fundamentalnym celem jest zapewnienie najmłodszym edukacji w takich miejscach, gdzie nie można zorganizować przedszkola, chociażby ze względów demograficznych czy geograficznych.

Nowa podstawa programowa jest w polskim systemie oświaty kluczowym dokumentem, który określa najważniejsze cele i treści nauczania. Stworzone na jej zasadach programy nauczania przedszkolnego mają przybliżyć dzieci do realizacji ciągłości edukacyjnej i ułatwić swobodne przejście z jednego etapu edukacyjnego na drugi.

Programy wychowania przedszkolnego, które stanowią wyznacznik podstawy programowej są wyrazem zainteresowania i bezustannej troski o dziecko i jego rozwój. Autorzy programów odwołują się do znanych koncepcji pedagogicznych, które opierają się na założeniach psychologii i pedagogiki. Sposoby ich konstruowania przyjmują różną formę, najczęściej prezentują podejście nauczające, z zaznaczeniem, że to nauczyciel jest świadomym organizatorem dziecięcych działań[2]. Prawidłowa realizacja programów ma przyczynić się do tego, że dziecko z pomocą pedagogów pozna wielowarstwową rzeczywistość, odkryje swoje indywidualności i zdolności, odkrywając świat zgodnie z zapotrzebowaniami.

W rozporządzeniu z dnia 8 czerwca 2009r. wyraźny nacisk kładzie się na zawartość programu wychowania przedszkolnego. Powinien on obejmować:

  1. szczegółowe cele kształcenia i      wychowania;
  2. treści zgodne z treściami      nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
  3. sposoby osiągania celów      kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem indywidualizacji pracy w      zależności od potrzeb i możliwości dzieci;
  4. metody przeprowadzenia analizy      gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). [3]

Przed akceptacją jakiegokolwiek programu wychowania przedszkolnego, dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje oraz konsultanta lub doradcy metodycznego. Opinia ta odnosi się przede wszystkim do zgodności programu z podstawą wychowania przedszkolnego, która ma stanowić dla niego niezbędny wyznacznik.

W programie wychowania przedszkolnego mogą znaleźć się dodatkowe treści wychowania i nauczania, które wykraczają poza zakres podstawy programowej. Muszą być one jednak dobrze uzasadnione i możliwe do wprowadzenia w różnych warunkach. Nie można zapomnieć także, że dodane treści obligują do prowadzenia efektywnego nauczania tego, co zostało zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Program wychowania przedszkolnego do użytku w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym dopuszcza dyrektor przedszkola na wniosek nauczyciela. Pedagog może zaproponować program:

  • opracowany samodzielnie,
  • opracowany we współpracy z nauczycielami,
  • przygotowany przez innego autora (autorów),
  • przygotowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami[4].

Szczegółowa analiza programów wychowania przedszkolnego wskazuje na to, że to nie dziecko jest twórcą własnej wiedzy, z pomocą przychodzi nauczyciel, który przekazuje ją i wspiera każde jego działanie[5]

Każda treść zawarta w programie wychowania przedszkolnego musi być przede wszystkim funkcjonalna, co oznacza, że powinna zaspokajać podstawowe oczekiwania poznawcze dzieci, konieczność aktywności własnej i twórczej oraz ich rozumienie. Niezbędna jest również elastyczność, która pozwoli na modyfikację treści ze względu na indywidualność każdej jednostki.

Jeśli podstawa programowa będzie wyznacznikiem dowolnego programu wychowania przedszkolnego, a jego zawartość pozwoli na realizację najważniejszych celów edukacyjnych, dziecko odpowiednio przygotuje się do startu w nowe środowisko, jakim jest szkoła.

Zagadnienia związane z preorientacją zawodową wyznaczane są w programach wychowania przedszkolnego. Ich zakres nie jest narzucony, a metodyka zależy w przeważającej mierze do nauczyciela. Tematyka preorientacyjna przejawia się w różnych formach, każdy aspekt związany ze światem pracy i światem zawodów ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju dziecka.


[1] Rozporządzenie MEN z dnia 6 stycznia 2009r. (Dz. U. Nr 4, poz. 18)

[2] E. Barańska, Refleksje na temat przedszkolnych programów. „Wychowanie przedszkolne”, 2005, nr 7, s. 391.

[3] Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009r. (Dz. U. Nr 89, poz. 730).

[4] A. Klim-Klimaszewska, op. cit., (cyt. za B. Baraniak 2001), s. 77.

[5] E. Barańska, op. cit., s. 391.

Reklamy

Analiza wyników badań czyli modyfikatory rozwoju dzieci Czynniki egzogenne Czynniki mające wpływ na kształtowanie zainteresowań dojrzałość szkolna DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA STEFANA SZUMANA dziecko edukacja Efektywność metod aktywizujących Integracja sensoryczna koniec okresu przedszkolnego Kontakt z książką i czasopismem Metody aktywizujące a program wychowania przedszkolnego Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym w świetle literatury METODY BADAŃ PSYCHOLOGII PEDAGOGICZNEJ WEDŁUG STEFANA SZUMANA Metodyka i zakres preorientacji zawodowej w wychowaniu przedszkolnym Nauczyciel wychowania przedszkolnego nauka szkolna nauka w szkole NOWE WYCHOWANIE - ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE Organizacja i przebieg badań Osoby opiekujące się dzieckiem Pamięć dziecka w wieku przedszkolnym pisanie prac podrozdział pracy dyplomowej Podstawa programowa wyznacznikiem programów wychowania przedszkolnego pojęcie czasu wolnego w literaturze Pojęcie muzykoterapii Pojęcie wychowania POZNANIE ŚWIATA - ROZWÓJ PSYCHIKI CZŁOWIEKA praca magisterska Praca nauczyciela prace dotyczące poziomu rozwoju mowy dzieci prace magisterskie prace z pedagogiki Problemy badawcze i hipotezy przedszkole przygotowanie dziecka Przykłady i analiza sytuacji eksperymentalnych próby korygowania wypowiedzi dzieci psychicznym i motorycznym Rola małżeństwa i rodziny Rozwijanie czynności umysłowych dzieci Rozwój etyczno-moralny Rozwój motoryczny dziecka w literaturze przedmiotu Rozwój poznawczy dziecka start szkolny Uroczystości przedszkolne Uzasadnienie wyboru tematu pracy Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności odróżniania figury i tła u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności rozpoznawania form geometrycznych (stałość spostrzegania) u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności różnicowania stosunków przestrzennych figur u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Współpraca przedszkola z rodzicami Współpraca rodziców z przedszkolem wstęp pracy magisterskiej Wybrane rodzaje dysfunkcji i ich znaczenie wychowanie wychowanie przedszkolne Wykorzystanie dramy w przedszkolu zajęcia otwarte Zdolności motoryczne dziecka Zmienne i wskaźniki z pracy licencjackiej z pracy magisterskiej Związki zachodzące pomiędzy rozwojem fizycznym ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ STEFANA SZUMANA