Cele badań pedagogicznych

Organizowanie procesu badawczego zależy od wielu czynników. Główny wpływ maj ą na to przedmiot, cel badań i ich charakter, metody, techniki oraz narzędzia stosowane w trakcie przeprowadzonych badań, a także teren i populacja badanych. Zasadniczym celem poznania naukowego jest zdobycie pewnej, ścisłej i maksymalnie prostej wiedzy, która posiada wystarczającą ilość informacji. Każde badanie pedagogiczne służy realizacji określonego celu. Celem badań jest dążenie do wzbogacenia wiedzy o osobach, rzeczach lub zjawiskach będących przedmiotem badań. Przez cel badań należy rozumieć rodzaj efektu, który zamierzamy uzyskać w wyniku badań, a także rodzaj czynników, z którymi efekty te będą się wiązać.

W literaturze naukowej znalazłam wiele definicji celów. Na potrzeby mojej pracy przytoczę kilka z nich:

T. Pilch za cel badań uważa „poznanie umożliwiające skuteczne działanie.”71

  1. Zaczyński pisząc o celu badań podaje, że jest to „określenie tego, do czego zmierza badacz, co pragnie osiągnąć w swoim działaniu”72

Zdaniem J.Gniteckiego cel pojmuje się jako „rodzaj zamierzonego efektu, do którego ma doprowadzić działalność badawcza”[1] [2] [3] [4] [5]

Według W.Dutkiewicza z kolei, celem badań pedagogicznych jest „poznanie naukowe istniejącej realnie, doświadczalnie rzeczywistości społecznej, opis jakiegoś zjawiska, instytucji lub jednostki” .

Cel badań najlepiej określają słowa Z.Skornego zdaniem, którego „wymaga to uświadomienia sobie, po co podejmujemy badania oraz do czego mogą być przydatne uzyskane w nich wyniki.”75

Wszystkie te definicje maj ą wspólną treść, wskazuje się bowiem w nich na efekt jaki ma osiągnąć badacz. Jednym słowem cel jest określeniem kierunku naszych działań, jest odpowiedzią na problem, wyznacza określoną procedurę badawczą.

W literaturze istnieją różne klasyfikacje celów. Z. Skorny[6] wyróżnia wśród nich:

  • teoretyczno-poznawcze
  • praktyczno- wdrożeniowe

Kategoria teoretyczno-poznawcza obejmuje nowe rozwiązania pedagogiczne.

Cele praktyczno-wdrożeniowe łączą się natomiast z wykorzystaniem wyników badań w działalności wychowawczej, produkcyjnej, społecznej, kulturalnej lub w innej formie ludzkiej aktywności.

Celem głównym mojej pracy jest określenie stanu rozwoju motorycznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Cele szczegółowe są następujące:

  • Wpływ różnych czynników na rozwój motoryczny dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
  • Określenie różnic w rozwoju motorycznym pomiędzy badanymi dziewczętami a chłopcami.
  • Określenie poziomu rozwoju zdolności motorycznych badanych dzieci w świetle literatury i badań własnych.
  • Określenie poziomu rozwoju poszczególnych zdolności motorycznych u badanych dzieci wg. B.Sekity.
  • Określenie poziomu rozwoju sprawności motorycznej badanych dzieci wg. B.Sekity
  • Wykazanie, która z badanych zdolności motorycznych przejawiają największą dynamikę wzrastania.-badania własne i w świetle literatury.
  • Kolejnym etapem pracy jest ustalenie problemów badawczych i hipotez, o czym w następnym podrozdziale.

[1]   Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak” Warszawa 1998,s.9.

[2]   Zaczyński Wł., Praca badawcza nauczyciela, PZWS Warszawa 1997, s.52.

[3]   Gnitecki J., Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej, Zielona Góra 1993,s. 127.

[4]   W. Dutkiewicz, Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki, Wydawnictwo Stachurski, Kielce 2001, s. 50.

[5]   Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, IMPULS Kraków 1997, s.8.

[6]   Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, PWN Warszawa 1970, s.76.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

Analiza wyników badań Czynniki mające wpływ na kształtowanie zainteresowań dojrzałość szkolna DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA STEFANA SZUMANA dziecko edukacja Integracja sensoryczna koniec okresu przedszkolnego Kontakt z książką i czasopismem Metody aktywizujące a program wychowania przedszkolnego Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym w świetle literatury METODY BADAŃ PSYCHOLOGII PEDAGOGICZNEJ WEDŁUG STEFANA SZUMANA Metodyka i zakres preorientacji zawodowej w wychowaniu przedszkolnym Nauczyciel wychowania przedszkolnego nauka szkolna nauka w szkole NOWE WYCHOWANIE - ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE Organizacja i przebieg badań Osoby opiekujące się dzieckiem Pamięć dziecka w wieku przedszkolnym pisanie prac Podstawa programowa wyznacznikiem programów wychowania przedszkolnego pojęcie czasu wolnego w literaturze POZNANIE ŚWIATA - ROZWÓJ PSYCHIKI CZŁOWIEKA praca magisterska Praca nauczyciela prace dotyczące poziomu rozwoju mowy dzieci prace magisterskie prace z pedagogiki Problemy badawcze i hipotezy przedszkole przygotowanie dziecka Przykłady i analiza sytuacji eksperymentalnych próby korygowania wypowiedzi dzieci Rozwijanie czynności umysłowych dzieci start szkolny Uroczystości przedszkolne Uzasadnienie wyboru tematu pracy Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności odróżniania figury i tła u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności rozpoznawania form geometrycznych (stałość spostrzegania) u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Wpływ Metody Weroniki Sherborne na rozwój zdolności różnicowania stosunków przestrzennych figur u dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego Współpraca przedszkola z rodzicami Współpraca rodziców z przedszkolem wstęp pracy magisterskiej wychowanie wychowanie przedszkolne Wykorzystanie dramy w przedszkolu zajęcia otwarte Zmienne i wskaźniki ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ STEFANA SZUMANA
%d blogerów lubi to: